Od 2020 roku na etykietach produktów pojawi się nowy element – jest to 16-znakowy kod o nazwie „niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej” (ang. unique formula identifier, UFI).

UFI do 2025 r. będzie obowiązkowy na etykietach wszystkich produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenia fizyczne.

Importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający takie produkty do obrotu będą musieli przekazać ośrodkom kontroli zatruć określone informacje o produkcie, w tym UFI.

 

Co to jest kod UFI?

Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej, znany pod skrótem UFI, jest 16-znakowym alfanumerycznym kodem, który będzie wymagany na etykiecie produktów zawierających mieszaninę niebezpiecznych substancji. Kod UFI podzielony jest na cztery bloki, każdy oddzielony myślnikiem. Np. UFI: H563-L90S-R786-J823.0S-R786-J823.

UFI ma na celu ustanowienie jednoznacznego związku pomiędzy informacjami, które są podawane, a produktem, który jest wprowadzany na rynek. Warunkiem przyznania UFI jest to, że wszystkie produkty oznaczone i zgłaszane z tym samym UFI muszą mieć ten sam skład mieszaniny.

Jak powstaje UFI?

UFI można obecnie wygenerować pod następującym linkiem: https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator

Aby stworzyć UFI dla swojej mieszaniny, należy podać numer VAT firmy i specyficzny dla danej mieszaniny numer postaci czynnej. Po wprowadzeniu tych dwóch numerów do Generatora identyfikatora UFI w ECHA narzędzie online wygeneruje twój identyfikator UFI.

Kiedy potrzebny jest nowy UFI?

Nowy UFI musi zostać wygenerowany i wydrukowany na etykiecie (lub przymocowany do niej), gdy nastąpi zmiana składu mieszaniny – na przykład, jeśli komponent zostanie dodany, usunięty lub zastąpiony, lub jeśli stężenie składników zmieni się poza dozwolony zakres zmienności.

Dopóki skład mieszaniny pozostaje taki sam, UFI może także pozostać taki sam, nawet jeśli pojawią się inne zmiany w produkcie (takie jak nowe opakowanie lub nowa nazwa handlowa).

 

Jak wysłać zgłoszenie?

Narzędzie online prowadzone na centralnym portalu ECHA przygotowuje i zatwierdza dokumentację zgłoszeniową.

Oprócz UFI, wymagane jest także podanie innych informacji o mieszaninie i powiązanych produktach do ośrodków kontroli zatruć.

Poniżej znajdują się dane wymagane do powiadomienia:

  • identyfikacja firmy;
  • nazwa handlowa produktu;
  • klasyfikacja i elementy oznakowania produktu;
  • stan fizyczny, kolor, pH;
  • informacje toksykologiczne (sekcja 11);
  • skład produktu;
  • substancje;
  • dane dotyczących mieszaniny lub substancji w niej zawartych;
  • zastosowane opakowanie;
  • Kod (-y) UFI mieszaniny.

 

Które produkty należy zgłosić?

Mieszaniny wprowadzane do obrotu, które są sklasyfikowane jako niebezpieczne ze względu na ich wpływ na zdrowie ludzi lub ich skutki chemiczne / fizyczne, muszą zostać zgłoszone.